Regulamin rozgrywek młodzieżowych

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK PROWADZONYCH PRZEZ PODOKRĘG TYCHY W SEZONIE 2013/2014

§ 1

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego Regulaminu w oparciu o terminarze rozgrywek :

  • Przepisy Gry w Piłkę Nożną

  • Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 03 i 07.07 2008 r. w sprawie organizacji rozgrywek w piłki nożną.

  • Regulamin Dyscyplinarny PZPN tekst jednolity z 19 kwietnia 2012 r.

  • Uchwałę nr.67 z dnia12/13.04.2008r.Zarządu PZPN w sprawie rozgrywania meczy na murawach sztucznych boisk.

  • Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych PZPN

  • Regulamin Ramowy Śl. ZPN

§ 2

Podokręg Tychy prowadzi rozgrywki w sześciu kategoriach wiekowych:

1. Juniorów starszych – rocznik 1995 i młodsi.

Rozgrywki o mistrzostwo podokręgu Tychy – Tyska Liga Juniorów St. A składająca się z 10 drużyn, oraz TLJ St. B-7 drużyn

2. Juniorów młodszych – rocznik 1997 i młodsi. Rozgrywki o mistrzostwo podokręgu Tychy rozgrywki grupowe – 1 grupa – 7 drużyn

3. Trampkarzy Starszych – rocznik 1999 i młodsi. Rozgrywki o mistrzostwo podokręgu Tychy rozgrywki grupowe – 2 grupy TS1 – 11 drużyn oraz TS2 – 12 drużyn

4. Trampkarzy Młodszych – rocznik 2001 i młodsi. Rozgrywki o mistrzostwo podokręgu Tychy rozgrywki grupowe – 4 grupy po 7-8 drużyn

5. Żaków – rocznik 2003 i młodsi. Cztery grupy turniejowe po 7 drużyn

6. Skrzaty – rocznik 2005 i młodsi. Cztery grupy turniejowe po cztery drużyny.

Kategorie wiekowe żaki oraz skrzaty – mecze turniejowe po 3-4 drużyny. Nie przewiduje się prowadzenia tabel końcowych i klasyfikacji celem wyłonienia mistrza podokręgu Tychy. Prowadzone klasyfikacje będą prowadzone tylko dla celów statystycznych. Czas turnieju maksymalnie 2 godziny.

§ 3

1. Uprawnienie do gry może otrzymać zawodnik uprzednio potwierdzony do gry w danym klubie przez właściwy ZPN. Zawodnicy którzy ukończyli 16 rok życia muszą być zarejestrowani w systemie ekstranet.

2. Kandydaci powinni posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych – kartę gry amatora.

3. Listy zawodników należy wysyłać do Wydziału Gier Podokręgu – W.G.

4. Zawodnicy zgłoszeni do gry muszą posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające ich zdolność do gry. Badania są ważne przez okres 6-ciu miesięcy.

§4

Zawodnicy muszą mieć ponumerowane koszulki tak by można było odczytać numer zawodnika.

§ 5

1. Sprawozdanie sędziowskie powinno być wypełnione drukowanymi literami, czytelnie za nieczytelnie wypełnione sprawozdanie będą stosowane kary pieniężne.

2. Zawody muszą być rozegrane zgodnie z terminarzem rozgrywek który określa datę i godz. rozegrania spotkania. Gospodarz spotkania ma prawo zmienić godz. meczu w przedziale (9-18) uwzględniając warunki pogodowe i czasowe.

3. Wszystkie zmiany terminów i godz.. spotkania muszą być uprzednio uzgodnione z przeciwnikiem i zgłoszone na piśmie do W.G na 14 dni przed meczem. W uzasadnionych przypadkach termin ulega zmianie za zgodą drużyny przeciwnej.

4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od klubów spotkanie się nie odbędzie lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry W.G. wyznaczy nowy termin spotkania.

5. Zawody muszą być rozegrane na boisku zweryfikowanym dla danej klasy rozgrywkowej lub wyższej.

§ 6

Obsadę sędziowską dokonuje Kolegium Sędziów Podokręgu ( dotyczy rozgrywek juniorów, trampkarzy starszych i trampkarzy młodszych)

§ 7

Jeżeli z jakichkolwiek powodów wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia będzie nieobecny to kapitanowie uzgadniają kandydata na sędziego. Jeżeli nie osiągną porozumienia, to następuje losowanie sędziego z przedstawionych kandydatów przeprowadzone w obecności kapitanów drużyn. Fakt ten powinien być uwzględniony w sprawozdaniu z podpisami obydwu kapitanów. Dostarczenie sprawozdania w terminie ( 48 godz.) do Podokręgu spoczywa na gospodarzu spotkania.

§ 8

Zawody niezależnie od zaistniałych opóźnień i sposobu wyboru sędziego zastępczego muszą być rozegrane jako mistrzowskie pod rygorem w.o. dla obu drużyn

1. Jakiekolwiek inne umowy między kapitanami są nieważne .

2. Drużyna która ze swojej winy nie rozegra 3-ch spotkań zostaje skreślona i wycofana z rozgrywek.

3. Gospodarz zawodów jest zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej i sanitarnej w czasie zawodów.

§ 9

1. W meczach o mistrzostwo za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za nierozstrzygnięte spotkanie (remis) 1 punkt, za przegrane spotkanie 0 punktów. Kolejność w tabeli ustala się w.g ilości zdobytych punktów.

W przypadku równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje:

a. ilość zdobytych punktów między drużynami

b. korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami.

c. następnie stosunek bramek we wszystkich spotkaniach cyklu.

2. Protesty odnośnie spotkań muszą być zgłaszane w W.G. Podokręgu w terminie do 4-ech dni po zawodach i wpłaceniu kaucji w wys. 100 PLN.

§ 10

1. Każdy klub ponosi odpowiedzialność za swoich przedstawicieli, trenerów, zawodników i działaczy.

2. Zawodnicy działacze klubów są zobowiązani w razie potrzeby udzielić pomocy i ochrony sędziom spotkania.

3. Usunięcie przez sędziego z ławki rezerwowych którąkolwiek ze znajdujących się tam osób jest jednoznaczne z wykluczeniem z gry ( cz. k) i podlega karze orzeczonej przez W.D. Podokręgu.

§11

Szczegółowe zasady rozgrywek Juniorów starszych – rocznik 1995 i młodsi.

1. Rozgrywki o mistrzostwo podokręgu Tychy – Tyska Liga Juniorów Starszych A składająca się z 10 drużyn, oraz TLJ St.B – 7 drużyn. Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem mecz i rewanż Zawody rozgrywane na pełnowymiarowych boiskach. Liczba zawodników na boisku – 11

2. Mistrz TLJ A – zostaje mistrzem Podokręgu.

3. Drużyny które zajmą miejsca 9 i 10 spadają do grupy TLJ ST.B

4. Mistrz i wicemistrz TLJ St. B awansują do TLJ A.

5. Spotkanie trwa 2×45 minut z 10 min. przerwą.

6. Ilość zmian w trakcie meczu 7 ( bez prawa powrotu do gry).

7. W rozgrywkach TLJ w czasie meczu na boisku może przebywać dwóch zawodników z rocznika 1994.

8. Kary za przewinienia w czasie gry żółte i czerwone kartki:

Za 4-tą ż.k. —– 1 mecz

Za 8-mą ż.k. —– 2 mecze

Za 10-tą ż.k. i każdą następną —– 3 mecze.

§ 12

Szczegółowe zasady rozgrywekJuniorów młodszych – rocznik 1997 i młodsi.

1. Rozgrywki o mistrzostwo Podokręgu Tychy –TLJ Mł. jedna grupa – 7 drużyn, Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem mecz i rewanż. Zawody rozgrywane na pełnowymiarowych boiskach. Liczba zawodników na boisku – 11.

2. Grupa TLJ Mł. rozgrywa rundę systemem mecz (jesień) i rewanż (wiosna). Zwycięzca grupy zostaje mistrzem Podokręgu

3. Spotkanie trwa 2 x 40 minut z 10 min. przerwą.

4. Ilość zmian w trakcie meczu 7 ( bez prawa powrotu do gry).

5. Kary za przewinienia w czasie gry żółte i czerwone kartki:

Za 4-tą ż.k. —– 1 mecz

Za 8-mą ż.k. —– 2 mecze

Za 10-tą ż.k. i każdą następną —– 3 mecze.

§ 13

Szczegółowe zasady rozgrywekTrampkarzy starszych – rocznik 1999 i młodsi.

1. Rozgrywki o mistrzostwo podokręgu Tychy rozgrywki grupowe, liczba grup – 2, TS1-11 drużyn oraz TS2-12 drużyn.

Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem mecz i rewanż. Zawody rozgrywane na pełnowymiarowych boiskach. Liczba zawodników na boisku – 11. Na boisku mogą przebywać chłopcy i dziewczęta.

2. W rundzie jesiennej drużyny zostaną podzielone terytorialnie na 2 grupy rozgrywkowe TS1 i TS2

3. W rundzie wiosennej po pięć najlepszych drużyn z grupy TS1 i TS2 utworzy grupę mistrzowską TS A która rozegra jedną rundę wiosną 2014 r. Zwycięzca rozgrywek zostanie mistrzem Podokręgu.

4. Reszta drużyn utworzy grupę TS B (12) która rozegra jedną rundę wiosną 2014 r. Możliwe jest utworzenie 2 grup TS B z podziałem terytorialnym.

5. Spotkanie trwa 2 x 35 minut z 10 min. przerwą.

4. Ilość zmian w trakcie meczu 7 ( bez prawa powrotu do gry).

5. Kary za przewinienia w grze – wykluczenia minutowe ( 3 – 5 min) ewentualnie cz.k. za wyjątkowo niesportowe zachowanie.

§ 14

Szczegółowe zasady rozgrywekTrampkarzy młodszych – rocznik 2001 i młodsi.

1.Rozgrywki o mistrzostwo podokręgu Tychy rozgrywki grupowe.

Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem mecz i rewanż. Na boisku mogą przebywać chłopcy i dziewczęta.

Boiska do gry

– trawiaste od linii 5 metrów do połowy boiska, bramki o wymiarach 5 m x 2 m, liczba zawodników 7 plus bramkarz

– boisko „orlik” liczba zawodników 5 plus bramkarz ( wymiary 60 x 30 m )

O rozgrywania meczów na boisku typu „ORLIK” klub zobowiązany jest do poinformowania Podokręgu Tychy

– piłka 4-ka

2. W rundzie jesiennej drużyny zostały podzielone terytorialnie na grupy rozgrywkowe TM1, TM2, TM3, TM4 – po 7/8 drużyn

3. W rundzie wiosennej drużyny zostaną podzielone na grupy „mistrzowską TM A” składającą się z 10 drużyn (po dwie najlepsze z każdej grupy i dwie z najlepsza średnią ważoną) oraz grupy „pozostałe” TM B ewentualnie TM C itd.

4. Grupa „mistrzowska TM A” rozgrywa wiosną jedną rundę. Zwycięzca grupy zostaje mistrzem Podokręgu

3. Spotkanie trwa 2 x 30 minut z 10 min. przerwą.

4. Ilość zmian w trakcie meczu – „ zmiany hokejowe ”

5. piłki 4-ki

6. Kary za przewinienia w grze – wykluczenia minutowe ( 3 – 5 min)

§ 15

Szczegółowe zasady rozgrywekŻaków – rocznik 2003 i młodsi.

Rozgrywki w systemie turniejowym z udziałem 3-4 drużyn zgodnie z terminarzem gier. Każdy uczestnik rozgrywek żaków jest zobowiązany do zorganizowania turnieju dla zespołów ze swojej grupy.

Gospodarz turnieju (trener) zobowiązany jest do poinformowania drużyn uczestniczących o terminie (dzień, godzina) oraz miejscu rozgrywania turnieju. Należy również poinformować o tym fakcie Wydział Gier Podokręgu Tychy w terminie minimum 14 dni przed turniejem.

OCZYWIŚCIE: do rozgrywek mogą zgłosić się drużyny, które nie będą w stanie zorganizować takiego turnieju. Wtedy organizację „swojego” turnieju przekazują innym uczestnikom po wcześniejszym poinformowaniu Wydziału Gier Podokręgu Tychy. W zależności od drużyn w turnieju (3 lub 4) i od przygotowanych boisk (jedno lub dwa) czas trwania takiego turnieju to od 120 minut do 150 minut (maksymalnie do 2,5 godziny)

Na boisku mogą przebywać chłopcy i dziewczęta.

Gospodarz turnieju zobowiązany jest do dostarczenia sprawozdania z zawodów wraz z listami zawodników wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju do Podokręgu Tychy w terminie 14 dni zgodnie z załączonym formularzem rozgrywek.

2. Boiska do gry

– trawiaste od linii 16 metrów do połowy boiska, bramki o wymiarach 5 m x 2 m lub 3 m x 2 m. liczba zawodników 5 plus bramkarz

– boisko „orlik” liczba zawodników 5 plus bramkarz ( wymiary 60 x 30 m ).

– piłka 4-ka

– czas spotkania 2 x 10 min. z 5 minutową przerwą.

– utworzono 4-ry grupy turniejowe żaków A, B, C, D, po siedem zespołów i 2 turnieje w grupie w jednym terminie.

– obsadę sędziowską stanowią trenerzy drużyn uczestniczących w turnieju (sędziuje ten którego drużyna nie rozgrywa meczu)

Nie przewiduje się prowadzenia tabel końcowych i klasyfikacji celem wyłonienia mistrza Podokręgu Tychy. Prowadzone klasyfikacje będą prowadzone tylko dla celów statystycznych oraz wyróżnień dla najlepszych zawodników.

§ 16

Szczegółowe zasady rozgrywekSkrzaty – rocznik 2005 i młodsi

1. Rozgrywki w systemie turniejowym z udziałem 3-4 drużyn. Każdy uczestnik rozgrywek skrzatów jest zobowiązany do zorganizowania turnieju dla zespołów ze swojej grupy.

Gospodarz turnieju (trener) zobowiązany jest do poinformowania drużyn uczestniczących o terminie (dzień, godzina) oraz miejscu rozgrywania turnieju. Należy również poinformować o tym fakcie Wydział Gier Podokręgu Tychy w terminie minimum 14 dni przed turniejem.

OCZYWIŚCIE: do rozgrywek mogą zgłosić się drużyny, które nie będą w stanie zorganizować

takiego turnieju. Wtedy organizację „swojego” turnieju przekazują innym uczestnikom po wcześniejszym poinformowaniu Wydziału Gier Podokręgu Tychy. W zależności od drużyn w turnieju (3 lub 4) i od przygotowanych boisk (jedno lub dwa) czas trwania takiego turnieju to od 120 minut do 150 minut (maksymalnie do 2,5 godziny)

Na boisku mogą przebywać chłopcy i dziewczęta.

Gospodarz turnieju zobowiązany jest do dostarczenia sprawozdania z zawodów wraz z listami zawodników wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju do Podokręgu Tychy w terminie 14 dni zgodnie z załączonym formularzem rozgrywek.

2.Boiska do gry

– trawiaste o wymiarach 30 m x 20 m, bramki o wymiarach 5 m x 2 m lub 3 m x 2 m, lub tyczki na odległość 5 m, liczba zawodników 3 plus bramkarz

– boisko „orlik” połowa boiska, bramki o wymiarach 5 m x 2 m lub 3 m x 2 m, lub tyczki na odległość 5 m, liczba zawodników 3 plus bramkarz

– czas spotkania 1 x 15 minut.

– utworzono cztery grupy Skrzatów A, B, C, D

– obsadę sędziowską stanowią trenerzy drużyn uczestniczących w turnieju (sędziuje ten którego drużyna nie rozgrywa meczu)

Nie przewiduje się prowadzenia tabel końcowych i klasyfikacji celem wyłonienia mistrza podokręgu Tychy. Prowadzone klasyfikacje będą prowadzone tylko dla celów statystycznych oraz wyróżnień dla najlepszych zawodników.

UWAGA – Nie będą prowadzone żadne klasyfikacje, zakazuje się również podawania wyników turniejów na stronach internetowych klubów pod rygorem usunięcia z rozgrywek.

§ 17

1. We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.

2. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu posiada Zarząd Podokręgu Tychy.

§ 18

Opłaty startowe dla poszczególnych grup startowych

Juniorzy Starsi – 200 zł

Juniorzy Młodsi – 100 zł

Trampkarze Starsi – 50 zł

Trampkarze Młodsi – 50 zł

Żacy i Skrzaty- nie ma opłaty

Opłaty za uprawnienia – juniorzy – 7 zł

Pozostałe grupy młodzieżowe – 2 zł

Nie usprawiedliwione niestawienie się na spotkanie – 50 zł

niedotrzymanie 14 dniowego terminu powiadomienia o zmianie daty spotkania – 50 zł

§ 19

Mistrzowie poszczególnych grup rozgrywkowych mają pierwszeństwo do reprezentowania Podokręgu Tychy w meczach barażowych o awans do Śląskiej Ligi Trampkarzy rocznik 2000, 2001 i reprezentowania Podokręgu Tychy w roczniku 2002.

§ 20

Regulamin obowiązuje od sezonu 2013/2014 i został zatwierdzony dnia 05.08.2013 r.

Opracowanie: Marek Demko – członek zarządu Podokręgu Tychy we współpracy z Wydziałem Szkolenia

W załączeniu sprawozdanie z turnieju.

SPRAWOZDANIE Z ZAWODÓW – 4 drużyny

Liga rozgrywkowa ………………………………………………………. Grupa rozgrywkowa ……………………………………………..……

Miejsce zawodów…………………………………………….. data zawodów ……… – ……… – 20……… o godzinie ………….……

Zawody pomiędzy zespołami

1 (gospodarz ) ………………………………………………..…….………………… 2 ………………………………………….………………………….. 3. ………………………………………….………..………………………………. 4 .………………………………………….…………………………..

Wyniki turnieju

Mecz – drużyna 1 ………………………………………… drużyna 4……………………………………………… wynik …………………………………..

strzelcy drużyna 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

strzelcy drużyna 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mecz – drużyna 2 ………………………………………… drużyna 3……………………………………………… wynik …………………………………..

strzelcy drużyna 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

strzelcy drużyna 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mecz – drużyna 1 ………………………………………… drużyna 3……………………………………………… wynik …………………………………..

strzelcy drużyna 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

strzelcy drużyna 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mecz – drużyna 2 ………………………………………… drużyna 4……………………………………………… wynik …………………………………..

strzelcy drużyna 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

strzelcy drużyna 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mecz – drużyna 1 ………………………………………… drużyna 2……………………………………………… wynik …………………………………..

strzelcy drużyna 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

strzelcy drużyna 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mecz – drużyna 3 ………………………………………… drużyna 4……………………………………………… wynik …………………………………..

strzelcy drużyna 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

strzelcy drużyna 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Najlepszy zawodnik turnieju – …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Najlepszy strzelec turnieju – …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Najlepszy bramkarz turnieju – …………………………………………………………………………………………………………………………………..

SPRAWOZDANIE Z ZAWODÓW – 3 drużyny

Liga rozgrywkowa ………………………………………………………. Grupa rozgrywkowa ……………………………………………..……

Miejsce zawodów…………………………………………….. data zawodów ……… – ……… – 20……… o godzinie ………….……

Zawody pomiędzy zespołami

1 ( gospodarz ) …………………………………………..………………………………………………

2. . ………………………..……………….………..………….…………………………………………..

3. …………….…………..…………………………..…………………………………………….……………………

Wyniki turnieju

Mecz – drużyna 1 ………………………………………… drużyna 3……………………………………………… wynik …………………………………..

strzelcy drużyna 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

strzelcy drużyna 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mecz – drużyna 2 ………………………………………… drużyna 3……………………………………………… wynik …………………………………..

strzelcy drużyna 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

strzelcy drużyna 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mecz – drużyna 1 ………………………………………… drużyna 2……………………………………………… wynik …………………………………..

strzelcy drużyna 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

strzelcy drużyna 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Najlepszy zawodnik turnieju – …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Najlepszy strzelec turnieju – …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Najlepszy bramkarz turnieju – …………………………………………………………………………………………………………………………………..

drużyna :………………………………………………………….. kolor strojów :………………………….……………….. data zawodów : ………..….……. – 20…..……

f

nr

NAZWISKO I IMIĘ ZAWODNIKA (wypisywać drukowanymi literami)

data urodzenia (dd-mm-rr)

bramki

ilość

br

Potwierdzam prawidłowość powyższych danych w / w zawodników zgłoszonych do rozgrywek oraz posiadanie przez nich ważnych badań lekarskich w dniu meczu.

TRENER – …………………………………………………………………………………. NR LICENCJI ………………………………………………………………………

PODPIS trenera drużyny :

……………………………………………………………